Điều khoản

PHẠM VI VÀ SỬA ĐỔI CỦA HIỆP ĐỊNH

Bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được đề cập trong Hiệp định liên quan đến việc sử dụng của bạn trên trang web. Hiệp định này tạo thành hiệp định duy nhất và duy nhất giữa bạn và Phần mềm liên quan đến việc sử dụng của bạn trên trang web và thay thế tất cả các hiệp định, đại diện, bảo hành và/hoặc hiểu biết trước đó hoặc đương thời liên quan đến trang web. Chúng tôi có thể sửa đổi Hiệp định từ thời gian này sang thời gian khác theo quyết định của chúng tôi mà không cần thông báo cụ thể đến bạn. Hiệp định mới nhất sẽ được đăng trên trang web, và bạn nên xem xét Hiệp định trước khi sử dụng trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web và/hoặc Dịch vụ, bạn đồng ý tuân thủ tất cả các điều khoản và điều kiện được chứa trong Hiệp định có hiệu lực tại thời điểm đó. Vì vậy, bạn nên kiểm tra trang này đều đặn để cập nhật và/hoặc sửa đổi.

YÊU CẦU

Trang web và Dịch vụ chỉ dành cho cá nhân có thể ký kết hợp đồng pháp lý theo luật pháp hiện hành. Trang web và Dịch vụ không dành cho người dưới 18 tuổi. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn không có quyền sử dụng và/hoặc truy cập Trang web và/hoặc Dịch vụ.

MÔ TẢ CÁC DỊCH VỤ

Dịch vụ nhà cung cấp

Bằng cách hoàn thành các mẫu đơn mua hàng tương ứng, bạn có thể nhận được hoặc cố gắng nhận được một số sản phẩm và/hoặc dịch vụ cụ thể từ trang web. Các sản phẩm và/hoặc dịch vụ nổi bật trên trang web có thể chứa mô tả được cung cấp trực tiếp bởi các nhà sản xuất hoặc phân phối bên thứ ba của các mặt hàng đó. Phần mềm không đại diện cho hoặc bảo đảm rằng các mô tả của các mặt hàng đó là chính xác hoặc đầy đủ. Bạn hiểu và đồng ý rằng phần mềm không chịu trách nhiện hoặc mọi liên hệ đối với khả năng của bạn khi không thể nhận được sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ trang web hoặc cho bất kỳ tranh chấp nào với người bán, người phân phối và người tiêu dùng cuối cùng của sản phẩm. Bạn hiểu và đồng ý rằng phần mềm sẽ không chịu trách nhiệm trước bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đối với bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến bất kỳ sản phẩm và/hoặc dịch vụ nào được cung cấp trên trang web.

CUỘC THI

Từng thu, TheSoftware cung cấp các giải thưởng khuyến mãi và các giải thưởng khác thông qua Cuộc Thi. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn liên quan đến mẫu đăng ký Cuộc Thi áp dụng, và đồng ý với các Quy tắc Cuộc Thi Chính thức áp dụng cho mỗi Cuộc Thi, bạn có thể tham gia để có cơ hội nhận các phần thưởng khuyến mãi thông qua mỗi Cuộc Thi. Để tham gia các Cuộc Thi trên Website, bạn phải hoàn thành đầy đủ mẫu đăng ký tương ứng. Bạn đồng ý cung cấp Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi chính xác, hiện tại và đầy đủ. TheSoftware có quyền từ chối bất kỳ Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi nào nơi mà nó được xác định, theo quyền duy nhất và độc quyền của TheSoftware, rằng: (i) bạn vi phạm bất kỳ phần nào của Thỏa thuận; và / hoặc (ii) Dữ liệu Đăng ký Cuộc thi mà bạn cung cấp là không đầy đủ, gian lận, trùng lặp hoặc không chấp nhận được. TheSoftware có thể thay đổi tiêu chí Dữ liệu Đăng ký bất kỳ lúc nào, theo quyền duy nhất của mình.

GIẤY PHÉP CẤP

Là người dùng của trang web, bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không chuyển nhượng, có thể thu hồi và giới hạn để truy cập và sử dụng Trang web, Nội dung và tài liệu liên quan theo đúng Thỏa thuận.TheSoftware có thể chấm dứt giấy phép này bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Bạn có thể sử dụng Trang web và Nội dung trên một máy tính cho việc sử dụng cá nhân, không thương mại. Không có phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ có thể được sao chép ở bất kỳ dạng nào hoặc được tích hợp vào bất kỳ hệ thống truy xuất thông tin nào, điện tử hoặc cơ khí. Bạn không được sử dụng, sao chép, mô phỏng, sao chép, cho thuê, cho thuê, bán, sửa đổi, dịch ngược, phân tích ngược hoặc chuyển giao Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ hoặc bất kỳ phần nào của chúng. TheSoftware dành bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận. Bạn không được sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào việc làm đúng đắn của Trang web. Bạn không được thực hiện bất kỳ hành động nào gây ra tải trọng không hợp lý hoặc quá lớn đối với cơ sở hạ tầng của TheSoftware. Quyền sử dụng Trang web, Nội dung, Cuộc thi và / hoặc Dịch vụ của bạn không thể chuyển giao.

QUYỀN SỞ HỮU

Nội dung, tổ chức, đồ họa, thiết kế, sưu tập, dịch từ từ nam châm, chuyển đổi kỹ thuật số, phần mềm, dịch vụ và những vấn đề khác liên quan đến Trang web, Nội dung, Cuộc thi và Dịch vụ được bảo vệ theo bản quyền, thương hiệu và các quyền sở hữu khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, quyền sở hữu trí tuệ). Việc sao chép, phân phối lại, xuất bản hoặc bán bất kỳ phần nào của Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Thu thập hệ thống vật liệu từ Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ bằng cách tự động hoặc bất kỳ hình thức khai thác dữ liệu nào khác để tạo hoặc sưu tập, trực tiếp hoặc gián tiếp, một bộ sưu tập, sưu tập, cơ sở dữ liệu hoặc thư mục mà không cần sự cho phép bằng văn bản của TheSoftware đều bị cấm. Bạn không có quyền sở hữu đối với bất kỳ nội dung, tài liệu, phần mềm, dịch vụ hoặc tài liệu khác nào được xem tại hoặc thông qua Trang web, Nội dung, Cuộc thi và/hoặc Dịch vụ. Việc đăng thông tin hoặc tài liệu trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ, bởi TheSoftware không cấu thành sự từ bỏ bất kỳ quyền nào trong hoặc đối với thông tin hoặc/ và tài liệu đó. Tên và logo của TheSoftware, cũng như tất cả đồ họa, biểu tượng và tên dịch vụ liên quan, là nhãn hiệu của TheSoftware. Tất cả các nhãn hiệu khác xuất hiện trên Trang web hoặc thông qua Dịch vụ là tài sản của chủ sở hữu tương ứng của họ. Việc sử dụng bất kỳ nhãn hiệu nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu tương ứng là nghiêm cấm.

LIÊN KẾT HYPERLINKING ĐẾN TRANG WEB, CO-BRANDING, “KHUNG” VÀ / HOẶC THAM KHẢO TRANG WEB BỊ CẤM

Trừ khi được ủy quyền một cách rõ ràng bởi TheSoftware, không ai được liên kết đến Trang web, hoặc một phần của nó (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, logotype, thương hiệu, nhận diện thương hiệu hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền), đến trang web hoặc địa điểm trên web của họ cho bất kỳ lý do nào. Hơn nữa, việc “khung” Trang web và / hoặc tham khảo Địa chỉ nguồn tài nguyên thống nhất (“URL”) của Trang web trong bất kỳ phương tiện thương mại hoặc phi thương mại nào mà không có sự cho phép trước đó, tường thuật và bằng văn bản của TheSoftware là nghiêm cấm. Bạn đồng ý cụ thể để hợp tác với Trang web để loại bỏ hoặc dừng lại, theo yêu cầu, bất kỳ nội dung hoặc hoạt động nào như vậy. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến điều đó.

CHỈNH SỬA, XÓA VÀ SỬA ĐỔI

Chúng tôi giữ quyền theo quyết định duy nhất của chúng tôi để chỉnh sửa và/hoặc xóa bất kỳ tài liệu, thông tin hoặc nội dung khác nào xuất hiện trên trang web.

THÔNG BÁO CHO THIỆT HẠI DO VIỆC TẢI XUỐNG

Khách truy cập tải thông tin từ trang web tự chịu rủi ro. Phần mềm không đảm bảo rằng việc tải xuống là không bị mã độc hại bao gồm, nhưng không giới hạn, virus và worm.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường và bảo vệ TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và liên kết của họ, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, đối tác cộng tác với thương hiệu và/hoặc các đối tác khác, không gây hại từ mọi khiếu nại, chi phí (bao gồm cả phí luật sư hợp lý), thiệt hại, kiện cáo, chi phí, yêu cầu và/hoặc bản án bất cứ điều gì, được thực hiện bởi bên thứ ba do: (a) việc sử dụng trang web, dịch vụ, nội dung và/hoặc tham gia vào bất kỳ cuộc thi nào của bạn; (b) vi phạm hợp đồng; và/hoặc (c) vi phạm quyền của cá nhân và/hoặc thực thể khác. Các điều khoản của đoạn này là vì lợi ích của TheSoftware, mỗi công ty mẹ, chi nhánh và/hoặc các liên kết, và mỗi thành viên, quan chức, giám đốc, nhân viên, đại diện, cổ đông, chủ sở hữu bản quyền, nhà cung cấp và/hoặc luật sư của họ. Mỗi cá nhân và thực thể này sẽ có quyền chấp nhận và áp dụng trực tiếp các điều khoản này trên tên mình.

WEBSITE BÊN THỨ BA

Trang web có thể cung cấp liên kết đến và/hoặc giới thiệu bạn đến các trang web và/hoặc tài nguyên Internet khác bao gồm, nhưng không giới hạn, những trang web và/hoặc tài nguyên do các nhà cung cấp bên thứ ba sở hữu và điều hành. Bởi vì TheSoftware không có kiểm soát với những trang web và/hoặc tài nguyên bên thứ ba, bạn đồng ý và chấp nhận rằng TheSoftware không chịu trách nhiệm về sự có sẵn của những trang web và/hoặc tài nguyên bên thứ ba. Hơn nữa, TheSoftware không tán thành và không chịu trách nhiệm hoặc chịu trách nhiệm về bất kỳ điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật, nội dung, quảng cáo, dịch vụ, sản phẩm và/hoặc các tài liệu khác tại hoặc có sẵn từ những trang web và tài nguyên bên thứ ba, hoặc về bất kỳ thiệt hại và/hoặc mất mát phát sinh từ đó.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT/THÔNG TIN NGƯỜI TRUY CẬP

Việc sử dụng trang web, và tất cả các ý kiến, phản hồi, thông tin, Dữ liệu Đăng ký và/hoặc tài liệu mà bạn gửi qua trang web hoặc liên quan đến trang web, đều tuân thủ theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi có quyền sử dụng tất cả thông tin liên quan đến việc sử dụng trang web của bạn, và bất kỳ thông tin cụ thể nào khác mà bạn cung cấp, theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách Bảo mật của chúng tôi, vui lòng nhấn vào đây.

Mọi cố gắng bởi bất kỳ cá nhân nào, có phải là khách hàng của TheSoftware hay không, để gây hại, phá hủy, can thiệp vào hoạt động của trang web, đều là vi phạm pháp luật hình sự và dân sự và TheSoftware sẽ nỗ lực tiến hành mọi biện pháp pháp lý trong trường hợp này đối với mọi cá nhân hoặc tổ chức vi phạm này trong phạm vi pháp luật và công lý.