Chính sách bảo mật

Bằng cách nhấn vào “Tiếp tục”, bạn đang cho phép chúng tôi gửi email cho bạn về các ưu đãi của chúng tôi. Nếu bạn chọn không nhận thêm email nào nữa, bạn luôn có thể hủy đăng ký bất kỳ lúc nào ở cuối mỗi email.

Phần mềm tôn trọng quyền riêng tư của mỗi cá nhân đến thăm trang web của chúng tôi. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về các chuẩn mực và điều khoản mà Phần mềm bảo vệ quyền riêng tư thông tin được cung cấp bởi người truy cập vào các trang web trên Internet do Phần mềm sở hữu và vận hành, bao gồm Phần mềm và Phần mềm. Tuyên bố quyền riêng tư này cung cấp thông báo về thực hành thu thập thông tin của chúng tôi và cách mà thông tin của bạn có thể được sử dụng. Chính sách này có thể thay đổi theo thời gian, vì vậy vui lòng kiểm tra lại định kỳ để xem xét thông tin này.

A. Thông tin cá nhân:

Phần mềm thường chỉ nhận dữ liệu cụ thể về khách truy cập trang web của nó khi thông tin được cung cấp một cách tự nguyện, chẳng hạn khi khách truy cập yêu cầu thông tin, mua hàng hoặc đăng ký dịch vụ, mở vé hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin sơ yếu lý lịch để có cơ hội việc làm, hoặc gửi email cho chúng tôi. Tất nhiên, một số trong những hoạt động này đòi hỏi bạn phải cung cấp thông tin cho chúng tôi, chẳng hạn khi bạn mua hàng, sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán dịch vụ, gửi sơ yếu lý lịch của bạn, hoặc yêu cầu một số loại thông tin cụ thể. Khi bạn cung cấp thông tin cá nhân có thể xác định được cho phần mềm thông qua một trong những trang web của chúng tôi, nó sẽ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ có cơ hội chọn liệu bạn có muốn phần mềm sử dụng thông tin này cho các mục đích bổ sung hay không. Phần mềm có quyền, theo quyết định của mình, gửi cho bạn các thông báo và thông tin quan trọng khác về dịch vụ của phần mềm. Trừ khi có hướng dẫn từ bạn, phần mềm có thể sử dụng thông tin bạn cung cấp để thông báo về các dịch vụ và sản phẩm bổ sung khác được cung cấp bởi các công ty thành viên của phần mềm, các đại lý được ủy quyền của phần mềm, và nhà cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác mà phần mềm có mối quan hệ và chương trình dịch vụ có thể gây quan tâm đến bạn.

Các ví dụ trong các tài liệu này không nên được coi là một lời hứa hoặc bảo đảm về thu nhập. Tiềm năng kiếm được hoàn toàn phụ thuộc vào người sử dụng sản phẩm, ý tưởng, kỹ thuật và nỗ lực. Chúng tôi không tuyên bố điều này như một ‘kế hoạch giàu có’, và bạn cũng không nên xem nó như vậy.

B. Thông tin (Chung) Không Nhận Dạng Cá Nhân:

C. Trang web lưu trữ phần mềm của bạn, máy chủ, bảng thông báo, diễn đàn, Trang web bên thứ ba:

Thông tin mà bạn tiết lộ trong không gian công cộng, bao gồm trên bảng tin, phòng trò chuyện hoặc trang web Máy phần mềm có thể cung cấp cho bạn như một phần của dịch vụ Máy phần mềm, có sẵn cho bất kỳ ai khác ghé thăm không gian đó. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ tại những địa điểm này. Ngoài ra, trang web Máy phần mềm chứa liên kết đến các trang web thuộc sở hữu của bên thứ ba không liên quan đến Máy phần mềm. Máy phần mềm không thể bảo vệ bất kỳ thông tin nào bạn có thể tiết lộ trong những trang web này và đề xuất bạn xem xét các tuyên bố chính sách bảo mật của những trang web bạn ghé thăm.

D. Những trường hợp ngoại lệ và Giới hạn:

Không obiết điều trên và tuân thủ các điều luật áp dụng, Phần mềm hợp tác đẩy đủ với các quan chức của các cơ quan chính phủ bang, địa phương và liên bang trong bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến nội dung (bao gồm truyền thông điện tử cá nhân hoặc riêng tư được chuyển đến Phần mềm) hoặc các hoạt động bất hợp pháp đều gửi của bất kỳ người dùng dịch vụ nào và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ quyền sở hữu của nó. Cho mục đích hạn chế để thực hiện hợp tác và biện pháp như vậy và tuân thủ các luật áp dụng, Phần mềm có thể yêu cầu tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân. Ngoài ra, Phần mềm có thể chọn theo dõi các khu vực giao tiếp bất kỳ loại nào để đáp ứng bất kỳ luật pháp, quy định hoặc yêu cầu của chính phủ; nếu việc tiết lộ đó là cần thiết hoặc thích hợp để vận hành phần mềm; hoặc bảo vệ quyền lợi hoặc tài sản của phần mềm hoặc người khác. Trong quá trình bán hoặc chuyển giao tiềm năng của bất kỳ quyền quyết định nào của Phần Mềm và Phần Mềm và các trang web khác do công ty sở hữu, Phần mềm dự trữ quyền bán hoặc chuyển thông tin của bạn (bao gồm, nhưng không giới hạn, tên, thông tin địa chỉvà thông tin khác bạn cung cấp cho Phần Mềm) cho bên thứ ba tập trung kinh doanh của nó trong các sản phẩm hoặc dịch vụ truyền thông; đồng ý trở thành người kế vị của Phần Mềm liên quan đến việc duy trì và bảo vệ thông tin được thu thập và duy trì bởi Phần Mềm; và đồng ý với các nghĩa vụ trong tuyên bố chính sách này.