Podmienky

ROZSAH A ÚPRAVA DOHODY

Súhlasíte s podmienkami uvedenými v dohode v súvislosti s vaším používaním webovej stránky. Dohoda predstavuje úplnú a jedinú dohodu medzi vami a Softvérom v súvislosti s vaším používaním webovej stránky a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné dohody, vyjadrenia, záruky a/alebo porozumenia týkajúce sa webovej stránky. Môžeme upravovať dohodu podľa vlastného uváženia bez špecifického upozornenia vám. Najnovšia dohoda bude zverejnená na webovej stránke a mali by ste ju prečítať pred používaním webovej stránky. Pokračovaním vo vašom používaní webovej stránky a/alebo služieb týmto súhlasíte s dodržiavaním všetkých podmienok uvedených v platnej dohode. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať túto stránku pre aktualizácie a/alebo zmeny.

POGOJI

Spletna stran in storitve so na voljo le posameznikom, ki lahko sklenejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Spletna stran in storitve niso namenjene uporabi s strani posameznikov, mlajših od osemnajst (18) let. Če ste mlajši od osemnajst (18) let, nimate dovoljenja za uporabo spletne strani in/ali storitev.

POPIS SLUŽIEB

Služby dodávateľa

Vyplnením príslušných objednávkových formulárov môžete získať alebo sa pokúsiť získať určité produkty a/alebo služby zo stránky. Produkty a/alebo služby uvedené na webovej stránke môžu obsahovať popisy, ktoré sú priamo poskytované výrobcami alebo distribútormi tretích strán. Spoločnosť TheSoftware nezastupuje a nezaručuje, že popisy týchto položiek sú presné alebo úplné. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná alebo zodpovedná akýmkoľvek spôsobom za vašu neschopnosť získať produkty a/alebo služby zo webovej stránky alebo za akýkoľvek spor so predajcom produktov, distribútorom a koncovými spotrebiteľmi. Rozumiete a súhlasíte s tým, že spoločnosť TheSoftware nie je zodpovedná voči vám alebo akýmkoľvek tretím stranám za akýkoľvek nárok súvisiaci s akýmikoľvek produktmi a/alebo službami ponúkanými na webovej stránke.

SOUTĚŽE

Občas TheSoftware nabízí propagační ceny a jiné odměny prostřednictvím soutěží. Poskytnutím pravdivých a přesných informací v souvislosti s příslušným registračním formulářem soutěže a souhlasem s oficiálními pravidly soutěže platnými pro každou soutěž, můžete vstoupit do soutěže o šanci na výhru propagačních cen nabízených prostřednictvím každé soutěže. Chcete-li se zúčastnit soutěží na webu, musíte nejprve plně dokončit příslušný registrační formulář. Souhlasíte s poskytnutím pravdivých, přesných, aktuálních a úplných údajů o registraci pro soutěž. TheSoftware má právo odmítnout jakékoliv registrační údaje o soutěži, pokud se zjistí, že: (i) porušujete jakoukoli část dohody; a/nebo (ii) údaje o registraci soutěže, které jste poskytli, jsou neúplné, podvodné, duplicitní nebo jinak nepřijatelné. TheSoftware si může kdykoli změnit kritéria registračních údajů, a to podle své výhradní diskrétní volby.

LICENČNO DOVOLJENJE

Kot uporabnik spletne strani ste upravičeni do neprenosljivega, preklicljivega in omejenega licenčnega dovoljenja za dostop in uporabo spletne strani, vsebine in povezanega gradiva v skladu s sporazumom. Programska oprema lahko kadar koli prekine to dovoljenje iz kakršnega koli razloga. Spletno stran in vsebino lahko uporabljate na enem računalniku za lastno osebno in nekomercialno uporabo. Noben del spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev se ne sme reproducirati v nobeni obliki ali vključiti v noben informacijski sistem za pridobivanje informacij, elektronski ali mehanski. Spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ali kakršnega koli dela le-teh ne smete uporabljati, kopirati, emulirati, klonirati, najeti, oddajati, prodajati, spreminjati, dekompilirati, razstavljati, inženirsko razstavljati ali prenašati. Programska oprema si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno dodeljene v sporazumu. Ne smete uporabljati nobene naprave, programske opreme ali rutine, ki bi motile ali poskušale motiti pravilno delovanje spletne strani. Ne smete sprejeti nobenih ukrepov, ki bi na TheSoftware infrastukturo naložili nesorazmerno veliko obremenitev. Vaša pravica do uporabe spletne strani, vsebine, tekmovanj in/ali storitev ni prenosljiva.

VLASTNÍCKE PRÁVA

Obsah, organizácia, grafika, dizajn, kompilácia, magnetický preklad, digitálna konverzia, softvér, služby a ďalšie veci týkajúce sa webovej stránky, obsahu, súťaží a služieb sú chránené podľa príslušných autorských práv, obchodných značiek a iných vlastníckych (vrátane, ale nie obmedzené na, práva duševného vlastníctva) práv. Kopírovanie, redistribúcia, zverejňovanie alebo predaj akéhokoľvek časti webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb je prísne zakázaný. Systémové získavanie materiálu z webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb automatizovanými prostriedkami alebo akýmikoľvek inými formami skenovania alebo extrakcie údajov na vytvorenie alebo zloženie, priamo alebo nepriamo, zbierky, kompilácie, databázy alebo adresára bez písomného súhlasu od TheSoftware je zakázané. Nezískavate vlastnícke práva na žiadny obsah, dokument, softvér, služby alebo iné materiály zobrazené na alebo prostredníctvom webovej stránky, obsahu, súťaží a/alebo služieb. Zverejnenie informácií alebo materiálov na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb spoločnosťou TheSoftware neznamená zrieknutie sa akéhokoľvek práva na takéto informácie a/alebo materiály. Názov a logo TheSoftware a všetky súvisiace grafiky, ikony a názvy služieb sú obchodné značky spoločnosti TheSoftware. Všetky ostatné obchodné značky zobrazované na webovej stránke alebo prostredníctvom služieb sú vlastníctvom príslušných vlastníkov. Použitie akejkoľvek obchodnej značky bez výslovného písomného súhlasu príslušného vlastníka je prísne zakázané.

HYPERLINKOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU, SPOLUZNAČKOVANIE, PODPOROVANIE A/LEBO ODKAZOVANIE NA WEBOVÚ STRÁNKU JE ZAKÁZANÉ

Okrem výslovného povolenia od spoločnosti TheSoftware nesmie nikto vytvárať hyperlinky na webovú stránku alebo jej časti (vrátane, no nie obmedzené na logá, ochranné známky, značkovanie alebo materiál chránený autorským právom) pre akýkoľvek dôvod. Ďalej je striktne zakázané

ÚPRAVA, VYMAZANIE A MODIFIKÁCIA

Vyhradzujeme si právo vo svojom výlučnom uvážení upraviť a/alebo vymazať akékoľvek dokumenty, informácie alebo iný obsah zobrazujúci sa na webovej stránke.

POUČENIE O ŠKODE SPÔSOBENEJ PRENOSOM

Návštevníci stiahnu informácie zo stránky na vlastné riziko. Spoločnosť nezaručuje, že takéto sťahovania sú bez poškodenia počítačových kódov, vrátane, ale nie sú obmedzené na vírusy a červy.

OCHRANA

Súhlasíte s tým, že budete náhradou a udržiavať TheSoftware, každý z ich matiek, dcérskych spoločností a pobočiek, a každý z ich príslušných členov, úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, spolupartnerov a / alebo iných partnerov, bezpečné pred a voči akýmkoľvek a všetkým nárokom, výdavkom (vrátane primeraných poplatkov právnikov), škodám, žalobám, nákladom, požiadavkám a / alebo rozsudkom akéhokoľvek druhého subjektu v dôsledku alebo vyplývajúcich z: (a) Vaše použitie Webstránky, Služieb, Obsahu a / alebo vstup do akejkoľvek Súťaže; (b) Vaše porušenie Zmluvy; a / alebo (c) Vaše porušenie akýchkoľvek práv iného jednotlivca a / alebo subjektu. Ustanovenia tohto odseku sú pre výhodu TheSoftware, každej z ich matiek, dcérskych spoločností a / alebo pobočiek, a každého z ich príslušných úradníkov, riaditeľov, členov, zamestnancov, agentov, akcionárov, licenciantov, dodávateľov a / alebo advokátov. Každý z týchto jednotlivcov a subjektov bude mať právo uplatňovať a uplatňovať tieto ustanovenia priamo voči vám vlastným menom.

WEBOVÉ STRÁNKY TRETEJ STRANY

Webová stránka môže poskytovať odkazy na iné internetové stránky a/alebo vás odkazovať na iné internetové stránky a/alebo zdroje vrátane, ale nie výlučne, tých, ktoré sú vlastnené a prevádzkované tretími poskytovateľmi. Pretože TheSoftware nemá kontrolu nad takýmito webovými stránkami a/alebo zdrojmi, týmto sa týmto vážne uisťujete a súhlasíte s tým, že TheSoftware nie je zodpovedný za dostupnosť takýchto webových stránok tretích strán a/alebo zdrojov. Ďalej, TheSoftware neodporúča a nie je zodpovedný alebo zodpovedný za žiadne podmienky, zásady ochrany súkromia, obsah, reklamu, služby, produkty a/alebo iné materiály na alebo dostupné z týchto webových stránok tretích strán alebo zdrojov, ani za akékoľvek škody a/alebo straty vyplývajúce z nich.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV / INFORMÁCIE O NÁVŠTEVNÍKOVI

Používanie webovej stránky a všetky komentáre, pripomienky, informácie, registračné údaje a/alebo materiály, ktoré odovzdáte prostredníctvom webovej stránky alebo v spojitosti s ňou, podlieha našim zásadám ochrany osobných údajov. Vyhradzujeme si právo využiť všetky informácie týkajúce sa vášho používania webovej stránky a akékoľvek iné osobne identifikovateľné informácie poskytnuté vami v súlade s podmienkami našej zásady ochrany osobných údajov. Na zobrazenie našich zásad ochrany osobných údajov kliknite prosím sem.

Akýkoľvek pokus akýmkoľvek jednotlivcom, či už zákazníkom TheSoftware alebo nie, poškodiť, zničiť, manipulovať, vandalizovať a / alebo inak zasahovať do prevádzky webovej stránky, predstavuje porušenie trestného a občianskeho práva a TheSoftware bude dôsledne presadzovať akékoľvek opravné prostriedky v tomto ohľade voči akémukoľvek obvinenému jednotlivcovi alebo subjektu v plnom rozsahu, ktorý umožňuje zákon a spravodlivosť.