Warunki

ZAKRES I ZMIANA UMOWY

Zgadzasz się na warunki określone w Umowie dotyczącej korzystania z Witryny. Umowa stanowi jedyną i wyłączną umowę między Tobą a Oprogramowaniem w odniesieniu do korzystania z Witryny i zastępuje wszelkie poprzednie lub równoczesne umowy, przedstawienia, gwarancje i/lub porozumienia w odniesieniu do Witryny. Możemy zmieniać Umowę od czasu do czasu według własnego uznania, bez konkretnego powiadomienia dla Ciebie. Najnowsza Umowa zostanie opublikowana na Witrynie, a Ty powinieneś przeczytać Umowę przed skorzystaniem z Witryny. Korzystając dalej z Witryny i/lub Usług, zgadzasz się niniejszym na przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w Umowie obowiązującej w danym czasie. Dlatego należy regularnie sprawdzać tę stronę w poszukiwaniu aktualizacji i/lub zmian.

WYMAGANIA

Strona internetowa i usługi są dostępne tylko dla osób, które mogą zawierać wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem. Strona internetowa i usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby poniżej osiemnastego (18) roku życia. Jeśli masz mniej niż osiemnaście (18) lat, nie masz zgody na korzystanie z witryny internetowej i/lub usług.

OPIS USŁUG

Usługi dostawcy

Poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy zamówień zakupu możesz uzyskać lub próbować uzyskać określone produkty i/lub usługi ze strony internetowej. Produkty i/lub usługi prezentowane na stronie internetowej mogą zawierać opisy dostarczane bezpośrednio przez producentów lub dystrybutorów tych przedmiotów. Oprogramowanie nie reprezentuje ani nie gwarantuje, że opisy takich przedmiotów są dokładne lub kompleksowe. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za twoją niezdolność do uzyskania produktów i/lub usług z witryny internetowej lub za jakiekolwiek spory z sprzedawcą, dystrybutorem i końcowymi konsumentami produktów. Rozumiesz i zgadzasz się, że Oprogramowanie nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec ciebie ani żadnej trzeciej strony za jakiekolwiek roszczenie związane z któregokolwiek z produktów i/lub usług oferowanych na stronie internetowej.

KONKURSY

Od czasu do czasu TheSoftware oferuje promocyjne nagrody i inne nagrody za pośrednictwem Konkursów. Poprzez podanie prawdziwych i dokładnych informacji w związku z odpowiednim formularzem rejestracyjnym do Konkursu i wyrażenie zgody na Oficjalne Regulacje Konkursu obowiązujące w każdym Konkursie, możesz wziąć udział w szansie na wygranie promocyjnych nagród oferowanych w ramach każdego Konkursu. Aby wziąć udział w Konkursach prezentowanych na Stronie internetowej, musisz wypełnić odpowiedni formularz zgłoszeniowy. Zgadzasz się, że dostarczysz prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletnośćdane rejestracyjne do Konkursu. TheSoftware ma prawo odrzucić wszelkie Dane rejestracyjne do Konkursu, gdzie według wyłącznego uznania TheSoftware stwierdzone zostanie, że: (i) naruszasz którąkolwiek część Umowy; i/lub (ii) Dane rejestracyjne do Konkursu, które dostarczyłeś, są niekompletne, fałszywe, zduplikowane lub w inny sposób niedopuszczalne. TheSoftware może w każdym czasie zmienić kryteria danych rejestracyjnych, według własnego uznania.

LICENCJA

Jako użytkownik Witryny otrzymujesz nieprzenoszalną, odwoływalną i ograniczoną licencję na dostęp i korzystanie z Witryny, Zawartości i związanych materiałów zgodnie z Umową. Oprogramowanie może w każdej chwili zakończyć tę licencję z jakiegokolwiek powodu. Możesz korzystać z Witryny i Zawartości na jednym komputerze wyłącznie do własnego użytku osobistego, niekomercyjnego. Żaden fragment Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie może być kopiowany w jakiejkolwiek formie ani włączany do żadnego systemu wyszukiwania informacji, elektronicznego lub mechanicznego. Nie możesz używać, kopiować, naśladować, klonować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, modyfikować, dekompilować, demontować, inżynierować wstecz lub przenosić Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług lub jakiejkolwiek ich części. Oprogramowanie zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie są wyraźnie udzielone w Umowie. Nie możesz używać żadnego urządzenia, oprogramowania lub rutyny, aby zakłócić lub próbować zakłócić prawidłową pracę Witryny. Nie możesz podejmować działań, które nakładają nadmierny lub nieproporcjonalny obciążenie na infrastrukturę Oprogramowania. Twoje prawo do korzystania z Witryny, Zawartości, Konkursów i/lub Usług nie jest przenoszalne.

PRAWA WŁASNOŚCI

Zawartość, organizacja, grafika, projekt, kompilacja, magnetyczne tłumaczenie, konwersja cyfrowa, oprogramowanie, usługi i inne sprawy związane z witryną internetową, zawartością, konkursami i usługami są chronione odpowiednimi prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własnościowymi (w tym, lecz nie ograniczając się do, praw własności intelektualnej). Kopiowanie, redystrybucja, publikacja lub sprzedaż jakiejkolwiek części witryny, zawartości, konkursów i/lub usług jest surowo zabroniona. Systematyczne pozyskiwanie materiałów z witryny, zawartości, konkursów i/lub usług za pomocą środków automatycznych lub jakiegokolwiek innego rodzaju scrapingu lub wydobywania danych w celu tworzenia lub kompilowania, bezpośrednio lub pośrednio, kolekcji, kompilacji, bazy danych lub katalogu bez pisemnej zgody TheSoftware jest zabronione. Nie nabywasz praw własności do jakiejkolwiek zawartości, dokumentu, oprogramowania, usług lub innych materiałów wyświetlanych na lub za pośrednictwem witryny, zawartości, konkursów i/lub usług. Zamieszczenie informacji lub materiału na stronie internetowej lub za pośrednictwem usług przez TheSoftware nie stanowi rezygnacji z jakichkolwiek praw do takich informacji i/lub materiałów. Nazwa TheSoftware i logo, oraz wszystkie związane z nimi grafiki, ikony i nazwy usług, są znakami towarowymi TheSoftware. Wszystkie inne znaki towarowe pojawiające się na witrynie lub za pośrednictwem usług są własnością ich odpowiednich właścicieli. Wykorzystanie jakiegokolwiek znaku towarowego bez stosownej pisemnej zgody właściciela jest surowo zabronione.

HIPERŁĄCZENIE DO STRONY INTERNETOWEJ, WSPÓŁBRANDOWANIE, ZABRANIANE JEST „OBRAMOWANIE” I/LUB ODNOSZENIE SIĘ DO STRONY INTERNETOWEJ

Chyba że wyraźnie upoważnione przez TheSoftware, nikt nie może hiperłączyć do Strony internetowej ani jej części (w tym, lecz nie wyłącznie, logotypy, znaki towarowe, marki handlowe czy materiały objęte prawem autorskim), do swojej strony internetowej lub miejsca w sieci z jakiegokolwiek powodu. Co więcej, „obramowanie” Strony internetowej i/lub odniesienie się do unikatowego lokalizatora zasobu sieciowego („URL”) Strony internetowej w jakimkolwiek celu komercyjnym lub niekomercyjnym bez wcześniejszej, wyraźnej, pisemnej zgody TheSoftware jest surowo zabronione. W szczególności zgadzasz się współpracować z Stroną internetową w celu usunięcia lub zaprzestania, w miarę możliwości, takich treści lub działań. Niniejszym uznajesz, że będziesz odpowiedzialny za wszelkie związane z nimi szkody.

EDYTOWANIE, USUWANIE I MODYFIKOWANIE

Z zastrzeżeniem sobie prawa do własnej decyzji edytowania i/lub usuwania dowolnych dokumentów, informacji lub innych treści pojawiających się na stronie internetowej.

ZASTRZEŻENIE ODNOŚNIE SZKÓD SPRAWIONYCH PRZEZ POBRANIA

Odwiedzający pobierają informacje ze strony internetowej na własne ryzyko. Oprogramowanie nie gwarantuje, że takie pobrania są wolne od zepsutych kodów komputerowych, w tym wirusów i robaków.

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zadośćuczynić i zabezpieczyć TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i firm zależnych oraz każdego z ich członków, dyrektorów, pracowników, agentów, współbrandowców i/lub innych partnerów, bezpiecznych przed wszelkimi roszczeniami, wydatkami (w tym rozsądnymi opłatami adwokackimi), szkodami, pozwami, kosztami, żądaniami i/lub wyrokami wszelkiej maści, dokonanymi przez jakąkolwiek trzecią stronę z powodu lub w wyniku: (a) twojego korzystania z Witryny, Usług, Zawartości i/lub udziału w jakimkolwiek Konkursie; (b) twojego naruszenia Umowy; i/lub (c) twojego naruszenia praw innej osoby i/lub podmiotu. Postanowienia tego paragrafu są na korzyść TheSoftware, każdego z ich rodziców, filii i/lub firm zależnych oraz każdego z ich odpowiednich dyrektorów, członków, pracowników, agentów, udziałowców, licencjodawców, dostawców i/lub adwokatów. Każda z tych osób i podmiotów będzie miała prawo dochodzić tych postanowień bezpośrednio przeciwko tobie w swoim imieniu.

STRONY TRZECIE

Strona internetowa może udostępniać linki do innych stron internetowych i/lub skierować Cię do innych zasobów internetowych, w tym, między innymi, tych należących i zarządzanych przez dostawców stron trzecich. Ponieważ TheSoftware nie ma kontroli nad takimi stronami trzecimi i/lub zasobami, niniejszym oświadczasz i zgadzasz się, że TheSoftware nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron trzecich i/lub zasobów. Ponadto, TheSoftware nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za żadne warunki i postanowienia, polityki prywatności, treści, reklamy, usługi, produkty i/lub inne materiały na takich stronach trzecich lub zasobach, ani za jakiekolwiek szkody i/lub straty wynikające stamtąd.

POLITYKA PRYWATNOŚCI/DANE ODWIEDZAJĄCEGO

Korzystanie z serwisu internetowego, wszystkie komentarze, opinie, informacje, dane rejestracyjne i/lub materiały, które przesyłasz poprzez serwis internetowy lub w związku z nim, podlegają naszej polityce prywatności. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania wszystkich informacji dotyczących korzystania z serwisu internetowego oraz wszelkich innych danych osobowych udostępnionych przez Ciebie, zgodnie z postanowieniami naszej polityki prywatności. Aby zapoznać się z naszą polityką prywatności, kliknij tutaj.

Każda próba przez każdego indywidualnego, niezależnie czy jest klientem TheSoftware, uszkodzenia, zniszczenia, manipulacji, wandalizmu lub w inny sposób ingerująca w działanie strony internetowej, stanowi naruszenie prawa karnego i cywilnego, a TheSoftware będzie wytrwale dążyć do wszelkich środków zaradczych w tej sprawie przeciwko wszelkim naruszającym jednostkom lub podmiotom w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i zgodnie z zasadami sprawiedliwości.