Terma

SKOP DAN MODIFIKASI PERJANJIAN

Anda bersetuju dengan terma dan syarat yang dinyatakan dalam Perjanjian berkaitan dengan penggunaan Laman Web. Perjanjian ini merupakan satu-satunya perjanjian antara anda dan Perisian dengan mengenai penggunaan Laman Web dan mengatasi semua perjanjian, perwakilan, jaminan dan/atau pemahaman yang terdahulu atau kontemporari mengenai Laman Web. Kami boleh mengubah suai Perjanjian dari semasa ke semasa mengikut budi bicara kami, tanpa notis khusus kepada anda. Perjanjian terkini akan dipaparkan di Laman Web, dan anda perlu menyemak semula Perjanjian sebelum menggunakan Laman Web. Dengan meneruskan penggunaan Laman Web dan/atau Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju untuk mematuhi semua terma dan syarat yang terkandung dalam Perjanjian pada masa itu. Oleh itu, anda perlu secara berkala menyemak halaman ini untuk kemas kini dan/atau perubahan.

KEPERLUAN

Laman web dan Perkhidmatan hanya tersedia kepada individu yang boleh memasuki kontrak yang sah di bawah undang-undang yang berkenaan. Laman web dan Perkhidmatan tidak bertujuan untuk digunakan oleh individu di bawah umur lapan belas (18) tahun. Sekiranya anda di bawah umur lapan belas (18) tahun, anda tidak dibenarkan untuk menggunakan dan/atau mengakses Laman web dan/atau Perkhidmatan.

PENERANGAN PERKHIDMATAN

Perkhidmatan Vendor

Dengan melengkapkan borang pesanan pembelian yang berkenaan, anda boleh mendapatkan atau cuba untuk mendapatkan, produk dan/atau perkhidmatan tertentu dari Laman Web. Produk dan/atau perkhidmatan yang ditampilkan di Laman Web mungkin mengandungi huraian yang disediakan terus oleh pengilang atau pengedar Pihak Ketiga yang mengenai item-item tersebut. Perisian tidak mewakili atau menjamin bahawa huraian-huraian mengenai item-item tersebut adalah tepat atau lengkap. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak bertanggungjawab atau bertanggungan dalam apa jua cara sekalipun atas ketidakupayaan anda untuk mendapatkan produk dan/atau perkhidmatan dari Laman Web atau atas sebarang pertikaian dengan penjual, pengedar dan pengguna akhir produk. Anda memahami dan bersetuju bahawa Perisian tidak akan bertanggungan kepada anda atau mana-mana pihak ketiga atas sebarang tuntutan yang berkaitan dengan mana-mana produk dan/atau perkhidmatan yang ditawarkan di Laman Web.

PERTANDINGAN

Dari semasa ke semasa, TheSoftware menawarkan hadiah promosi dan anugerah lain melalui Pertandingan. Dengan menyediakan maklumat yang benar dan tepat berkaitan dengan borang pendaftaran Pertandingan yang berkenaan, dan bersetuju dengan Peraturan Pertandingan Rasmi yang terpakai untuk setiap Pertandingan, anda boleh menyertai untuk peluang memenangi hadiah promosi yang ditawarkan melalui setiap Pertandingan. Untuk menyertai Pertandingan yang terdapat di Laman Web, anda perlu menyiapkan borang penyertaan yang berkenaan sepenuhnya. Anda bersetuju untuk memberikan Data Pendaftaran Pertandingan yang benar, tepat, terkini dan lengkap. TheSoftware berhak untuk menolak mana-mana Data Pendaftaran Pertandingan di mana, ditentukan, atas budi bicara tunggal dan eksklusif TheSoftware, bahawa: (i) anda melanggar mana-mana bahagian Perjanjian; dan/atau (ii) Data Pendaftaran Pertandingan yang anda sediakan adalah tidak lengkap, palsu, duplikat atau tidak boleh diterima. TheSoftware boleh menukar kriteria Data Pendaftaran pada bila-bila masa, atas budi bicaranya semata-mata.

LESEN GRANT

Sebagai pengguna Laman Web, anda diberikan lesen yang tidak eksklusif, tidak boleh dipindah, dapat ditarik balik dan terhad untuk mengakses dan menggunakan Laman Web, Kandungan dan bahan yang berkaitan mengikut Perjanjian. Perisian boleh mengakhiri lesen ini pada bila-bila masa atas sebab apa pun. Anda boleh menggunakan Laman Web dan Kandungan pada satu komputer untuk kegunaan peribadi anda sendiri, bukan perdagangan. Tiada sebahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan boleh direproduksi dalam apa jua bentuk atau diintegrasikan ke dalam mana-mana sistem pengambilan maklumat, elektronik atau mekanikal. Anda tidak boleh menggunakan, menyalin, meniru, menggandakan, menyewa, menyewakan, menjual, mengubah suai, mendekompilasi, menyusun semula, menterbalik atau memindahkan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan atau mana-mana bahagian daripadanya. Perisian menyimpan sebarang hak yang tidak diberikan secara eksplisit dalam Perjanjian. Anda tidak boleh menggunakan sebarang peranti, perisian atau rutin untuk campur tangan atau cuba campur tangan dengan kerja yang betul Laman Web. Anda tidak boleh mengambil sebarang tindakan yang memberi tekanan yang tidak wajar atau beban yang tidak seimbang besar pada infrastruktur TheSoftware. Hak anda untuk menggunakan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan tidak boleh dipindahkan.

HAK MILIK LAIN

Kandungan, organisasi, grafik, reka bentuk, kompilasi, terjemahan magnetik, konversi digital, perisian, perkhidmatan dan perkara lain yang berkaitan dengan Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan Perkhidmatan dilindungi di bawah hak cipta, cap dagang, dan hak milik lain (termasuk tetapi tidak terhad kepada harta intelek). Menyalin, mengedar semula, menerbit atau menjual sebarang bahagian daripada Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan adalah dilarang sama sekali. Pengambilan bahan dari Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan secara sistematik dengan cara automatik atau sebarang bentuk pengutipan atau pengekstrakan data bagi tujuan mencipta atau mengkompilasi, secara langsung atau tidak langsung, koleksi, kompilasi, pangkalan data atau direktori tanpa kebenaran bertulis daripada TheSoftware adalah dilarang. Anda tidak memperoleh hak milik ke atas sebarang kandungan, dokumen, perisian, perkhidmatan atau bahan lain yang dilihat di atau melalui Laman Web, Kandungan, Pertandingan dan/atau Perkhidmatan. Penyiaran maklumat atau bahan di Laman Web, atau melalui Perkhidmatan oleh TheSoftware tidak merupakan pengecualian hak untuk sebarang hak ke atas maklumat dan/atau bahan tersebut. Nama dan logo TheSoftware, dan semua grafik, ikon dan nama perkhidmatan yang berkaitan, adalah cap dagang TheSoftware. Semua cap dagang lain yang muncul di Laman Web atau melalui Perkhidmatan adalah hak milik pemilik masing-masing. Penggunaan mana-mana cap dagang tanpa kebenaran bertulis yang diberikan secara langsung oleh pemilik adalah dilarang dengan tegas.

HYPERLINK KE LAMAN WEB, PERKONGSIAN JENAMA BERSAMA,

Kecuali dengan kebenaran yang dinyatakan secara eksplisit oleh TheSoftware, tidak seorang pun boleh membuat pautan ke Laman Web atau bahagian-bahagian tertentu (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, logotip, cap dagang atau bahan berdaftar hak cipta), ke laman web atau tempat web mereka atas sebab apa jua. Selain itu, memasang Laman Web dan/atau merujuk kepada Pengenalan Sumber Uniform (URL) Laman Web dalam media perdagangan atau bukan perdagangan tanpa kebenaran bertulis, eksplisit, terdahulu dari TheSoftware adalah dilarang sama sekali. Anda bersetuju untuk bekerjasama dengan Laman Web untuk mengeluarkan atau menghentikan, mengikut keadaan, sebarang kandungan atau aktiviti sedemikian. Anda mengakui bahawa anda akan bertanggungjawab atas sebarang kerosakan yang berkaitan dengannya.

PENYUNTINGAN, PEMADAMAN DAN PEMINDAAN

Kami mempunyai hak mutlak untuk menyunting dan/atau memadam mana-mana dokumen, maklumat atau kandungan lain yang terdapat pada Laman Web.

PENAFIAN UNTUK KEROSAKAN AKIBAT UNDURAN

Pengunjung memuat turun maklumat dari Laman Web atas risiko sendiri. Perisian tidak memberi jaminan bahawa muat turun tersebut bebas dari kod komputer yang merosakkan termasuk, tetapi tidak terhad kepada, virus dan cacing.

PENGGANTIAN RUGI

Anda bersetuju untuk menggantikan rugi dan mengekalkan TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan rakan kongsi mereka, dan setiap ahli, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, rakan jenama bersama dan / atau rakan kongsi lain mereka, bebas dari sebarang tuntutan dan semua tuntutan, perbelanjaan (termasuk yuran guaman yang munasabah), kerosakan, saman, kos, tuntutan dan / atau hukuman apa pun, yang dibuat oleh pihak ketiga atas atau timbul dari: (a) penggunaan Anda atas Laman Web, Perkhidmatan, Kandungan dan / atau penyertaan dalam mana-mana Pertandingan; (b) pelanggaran anda terhadap Perjanjian; dan / atau (c) pelanggaran anda terhadap mana-mana hak individu dan / atau entiti lain. Peruntukan perenggan ini adalah untuk faedah TheSoftware, setiap ibu bapa, subsidiari dan / atau rakan kongsi mereka, dan setiap pegawai, pengarah, ahli, pekerja, ejen, pemegang saham, lesen, pembekal dan / atau peguam masing-masing. Setiap individu dan entiti ini akan mempunyai hak untuk menegakkan peruntukan ini secara langsung terhadap anda atas namanya sendiri.

LOKASI WEB PIHAK KETIGA

Laman web ini mungkin menyediakan pautan ke laman web dan/atau merujuk anda ke laman web Internet lain dan/atau sumber termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang dimiliki dan dikendalikan oleh Pembekal Pihak Ketiga. Oleh kerana TheSoftware tidak mempunyai kawalan ke atas laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut, anda dengan ini mengakui dan bersetuju bahawa TheSoftware tidak bertanggungjawab atas ketersediaan laman web dan/atau sumber pihak ketiga tersebut. Selain itu, TheSoftware tidak mengesyorkan, dan tidak bertanggungjawab atau bertanggungan atas, sebarang terma dan syarat, dasar privasi, kandungan, pengiklanan, perkhidmatan, produk dan/atau bahan lain di atau yang terdapat dari laman web atau sumber pihak ketiga tersebut, atau untuk sebarang kerosakan dan/atau kerugian yang timbul daripadanya.

POLISI PRIVASI/MAKLUMAT PELAWAT

Penggunaan Laman Web, dan semua komen, maklum balas, maklumat, Data Pendaftaran dan/atau bahan-bahan yang anda hantar melalui atau berhubungan dengan Laman Web, tertakluk kepada Polisi Privasi kami. Kami berhak untuk menggunakan semua maklumat mengenai penggunaan anda terhadap Laman Web, dan apa-apa maklumat peribadi lain yang diberikan oleh anda, mengikut syarat-syarat Polisi Privasi kami. Untuk melihat Polisi Privasi kami, sila Klik Di Sini.

Sebarang cubaan oleh mana-mana individu, sama ada pelanggan TheSoftware atau tidak, untuk merosakkan, memusnahkan, merosakkan, merosakkan dan/atau dengan cara lain mengganggu operasi Laman Web, adalah suatu kesalahan undang-undang jenayah dan sivil dan TheSoftware akan dengan tekun menuntut sebarang penyelesaian dalam hal ini terhadap mana-mana individu atau entiti yang melanggar sepenuhnya yang dibenarkan oleh undang-undang dan keadilan.