Условия

ОБХВАТ И МОДИФИКАЦИЯ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Вие се съгласявате с условията и условията, посочени в Споразумението относно използването на уебсайта. Споразумението представлява цялото и единствено споразумение между вас и софтуера относно използването на уебсайта и заменя всички предишни или съвременни споразумения, представяния, гаранции и/или разбирания относно уебсайта. Ние можем да променим Споразумението от време на време по наше усмотрение, без специфично уведомяване на вас. Най-новото Споразумение ще бъде публикувано на уебсайта и вие трябва да прегледате Споразумението преди да използвате уебсайта. Чрез продължаването на използването на уебсайта и/или услугите, вие се съгласявате да спазвате всички условия и условия, посочени в Споразумението, което е в сила по този момент. Следователно трябва редовно да проверявате тази страница за актуализации и/или промени.

ИЗИСКВАНИЯ

Уебсайтът и услугите са достъпни само за лица, които могат да влизат в законни договори съгласно приложимото право. Уебсайтът и услугите не са предназначени за използване от лица под 18 години. Ако сте под 18 години, нямате разрешение да използвате и/или достъпвате уебсайта и/или услугите.

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Услуги на доставчика

Като попълните съответните формуляри за поръчка, можете да получите или да се опитате да получите определени продукти и/или услуги от уебсайта. Представените на уебсайта продукти и/или услуги могат да съдържат описания, предоставени директно от производителите или дистрибуторите на такива предмети Трети доставчик. TheSoftware не заявява и не гарантира, че описанията на такива предмети са точни или пълни. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност по никакъв начин за вашата неспособност да получите продукти и/или услуги от уебсайта или за всякакви спорове с продавача на продукти, дистрибутора и крайните потребители. Разбирате и се съгласявате, че TheSoftware няма да носи отговорност пред вас или пред трети лица за никакви претенции, свързани с някой от предлаганите на уебсайта продукти и/или услуги.

СЪСТЕЗАНИЯ

От време на време TheSoftware предлага промоционални награди и други награди чрез състезания. Като предоставите вярна и точна информация във връзка с приложимата форма за регистрация за състезанието и се съгласите с Официалните правила за състезанията, можете да се включите за възможност да спечелите промоционалните награди, предлагани чрез всяко състезание. За да се включите в състезанията, представени на уебсайта, първо трябва да попълните приложимата форма за участие. Съгласявате се да предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за регистрация за състезането. TheSoftware има право да отхвърли всяка информация за регистрация за състезание, където се установи, по изключително субективното решение на TheSoftware, че: (i) вие нарушавате някаква част от споразумението; и/или (ii) информацията за регистрация за състезанието, която предоставихте, е непълна, фалшива, дублирана или по друг начин неприемлива. TheSoftware може да промени критериите за регистрационни данни по всяко време, по своето изключително решение.

ЛИЦЕНЗ ЗА ДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ

Като потребител на Уебсайта ви се предоставя неизключително, непрехвърливо, отменимо и ограничено разрешение за достъп и използване на Уебсайта, Съдържанието и свързания материал в съответствие със Споразумението. Програмният продукт може да прекрати това разрешение по всяко време по всяка причина. Можете да използвате Уебсайта и Съдържанието на един компютър за собствено лично, некомерсиално използване. Нито една част от Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не може да бъде възпроизведена в никаква форма или включена в никаква система за извличане на информация, електронна или механична. Не може да използвате, копирате, емулирате, клонирате, наемате, отдавате под наем, продавате, променяте, декомпилирате, разглобявате, обратно се инженерите или прехвърляте Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите или всяка част от тях. Програмният продукт запазва всички права, които не са изрично предоставени в Споразумението. Не може да използвате никакво устройство, софтуер или рутина, за да се намесите или да се опитате да се намесите с правилната работа на Уебсайта. Не можете да предприемете никакви действия, които налагат неразумен или несъразмерно голям товар върху инфраструктурата на Програмния продукт. Вашето право да използвате Уебсайта, Съдържанието, Състезанията и/или Услугите не е прехвърливо.

ПРОПРИЕТАРНИ ПРАВА

Съдържанието, организацията, графиката, дизайнът, компилацията, магнитното превод, цифровото преобразуване, софтуерът, услугите и други въпроси, свързани с Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и Услугите, са защитени съгласно приложимите авторски права, търговски марки и други проприетарни (включително, но не само, права върху интелектуална собственост). Копирането, разпространението, публикуването или продажбата от ваша страна на всяка част от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите е строго забранено. Систематичното извличане на материали от Уебсайта, Съдържанието, Конкурсите и/или Услугите с автоматизирани средства или на всякакъв друг начин на

ХИПЕРЛИНКИРАНЕ КЪМ УЕБСАЙТА, КО-БРЕНДИРАНЕ, „ФРЕЙМВАНЕ“ И/ИЛИ СПРАВКА КЪМ УЕБСАЙТА Е ЗАБРАНЕНО

Освен ако изрично не е разрешено от TheSoftware, никой не може да поставя хипервръзка към Уебсайта или части от него (включително, но не само, логотипи, търговски марки, брандиране или защитени с авторско право материали) към своя уебсайт или уеб място по каквито и да било причини. Освен това „фреймването“ на Уебсайта или спрямо Унифицирания адрес на ресурса („URL“) на Уебсайта в какъвто и да било търговски или нетърговски медиен без предварително, явно, писмено разрешение на TheSoftware е стриктно забранено. Вие изрично се съгласявате да сътрудничите с Уебсайта за премахване или прекратяване, според случая, на всяко такова съдържание или дейност. Вие тук и сега признавате, че ще носите отговорност за всякакви вреди, свързани с това.

РЕДАКТИРАНЕ, ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИЦИРАНЕ

Запазваме си правото по наше собствено усмотрение да редактираме и/или изтриваме всякакви документи, информация или друго съдържание, което се появява на уебсайта.

ОТКАЗ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДА, ПРИЧИНЕН ОТ ИЗТЕГЛЯНЕ НА ФАЙЛОВЕ

Посетителите изтеглят информация от Уебсайта на свой собствен риск. TheSoftware не предоставя гаранция, че тези изтегляния са свободни от порочещи компютърни кодове, включително, но не само, вируси и червеи.

ИНДЕМНИЗАЦИЯ

Вие се съгласявате да обезщетите и задържите TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и афилирани лица, както и всеки от техните съответни членове, директори, служители, агенти, съ-брандъри и/или други партньори, невредими относно всякакви и всички искове, разходи (включително разумни такси на адвокати), вреди, съдебни производства, разходи, изисквания и/или съдебни решения каквито и да било, направени от трета страна поради или възникнали от: (а) вашето използване на уебсайта, услугите, съдържанието и/или участието във всеки конкурс; (б) нарушението от ваша страна на споразумението; и/или (в) нарушението от ваша страна на правата на друга физическа или юридическа лица. Производствата на този параграф са за ползата на TheSoftware, всеки от техните родители, дъщерни дружества и/или афилирани лица, както и всеки от техните съответни директори, членове, служители, агенти, акционери, лицензодатели, доставчици и/или адвокати. Всеки от тези лица и юридически лица имат правото да настояват и да прилагат тези разпоредби директно срещу вас относно собствените си интереси.

УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Уебсайтът може да предоставя връзки към и/или да ви препраща към други интернет уебсайтове и/или ресурси, включително, но не само това, принадлежащи на и управлявани от доставчици на услуги на трета страна. Защото TheSoftware няма контрол върху такива уебсайтове на трети страни и/или ресурси, вие тук признавате и се съгласявате, че TheSoftware не носи отговорност за наличността на такива уебсайтове и/или ресурси на трети страни. Освен това, TheSoftware не подкрепя и не носи отговорност или задължения за каквито и да е условия, политики за поверителност, съдържание, реклами, услуги, продукти и/или други материали на или достъпни от такива уебсайтове или ресурси на трети страни, или за всякакви вреди и/или загуби, произтичащи оттам.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОСЕТИТЕЛИТЕ

Използването на уебсайта и всички коментари, обратна връзка, информация, данни за регистрация и/или материали, които предоставяте чрез уебсайта или във връзка с него, подлежи на нашата политика за поверителност. Запазваме си правото да използваме цялата информация относно използването ви на уебсайта и всякаква друга идентифицируема лично информация, предоставена от вас, в съответствие с условията на нашата политика за поверителност. За да видите нашата политика за поверителност, моля, кликнете тук.

Всяко опитване от страна на каквото и да било физическо лице, независимо дали е клиент на TheSoftware, да нанесе вреда, унищожи, опита да повлияе, вандалски да се действа и/или по друг начин да се намеси в работата на уебсайта, представлява нарушение на наказателното и гражданско право и TheSoftware ще настоятелно преследва всички възможни средства за това срещу всеки нарушител или юридическо лице в пълния обем, разрешен от закона и еквитета.