Voorwaarden

SCOPE AND MODIFICATION OF THE AGREEMENT

U stemt in met de voorwaarden en bepalingen uiteengezet in de Overeenkomst met betrekking tot uw gebruik van de Website. De Overeenkomst vormt de enige en volledige overeenkomst tussen u en De Software met betrekking tot uw gebruik van de Website en verving alle voorafgaande of gelijktijdige overeenkomsten, vertegenwoordigingen, garanties en/of begrip met betrekking tot de Website. We kunnen de Overeenkomst van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder specifieke kennisgeving aan u. De laatste Overeenkomst wordt op de Website geplaatst en u dient de Overeenkomst te controleren voordat u de Website gebruikt. Door uw voortgezet gebruik van de Website en/of Diensten stemt u hierbij in met naleving van alle voorwaarden en bepalingen die op dat moment in de Overeenkomst zijn opgenomen. Daarom dient u deze pagina regelmatig te controleren op updates en/of veranderingen.

VEREISTEN

De Website en Diensten zijn alleen beschikbaar voor personen die wettelijk bindende overeenkomsten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. De Website en Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen onder de leeftijd van achttien (18) jaar. Als u jonger bent dan achttien (18) jaar, heeft u geen toestemming om de Website en/of Diensten te gebruiken en/of te benaderen.

BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Leveranciersdiensten

Door het invullen van de toepasselijke bestelformulieren kunt u bepaalde producten en/of diensten verkrijgen of proberen te verkrijgen van de website. De op de website aangeboden producten en/of diensten kunnen beschrijvingen bevatten die rechtstreeks worden verstrekt door de fabrikanten of distributeurs van derde partijen van dergelijke artikelen. De software staat niet garant voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de beschrijvingen van dergelijke artikelen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de software op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw onvermogen om producten en/of diensten van de website te verkrijgen of voor enig geschil met de verkoper, distributeur en eindgebruikers consumenten van het product. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de software niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige vordering in verband met een van de op de website aangeboden producten en/of diensten.

CONTESTS

Van tijd tot tijd biedt TheSoftware promotionele prijzen en andere beloningen via wedstrijden aan. Door ware en nauwkeurige informatie te verstrekken in verband met het desbetreffende inschrijvingsformulier voor de wedstrijd, en akkoord te gaan met de officiële wedstrijdregels die van toepassing zijn op elke wedstrijd, kunt u kans maken op de promotionele prijzen die worden aangeboden via elke wedstrijd. Om mee te doen aan de wedstrijden die op de website worden aangeboden, moet u eerst het desbetreffende inschrijvingsformulier volledig invullen. U gaat akkoord met het verstrekken van ware, nauwkeurige, actuele en volledige gegevens voor de inschrijving van de wedstrijd. TheSoftware heeft het recht om enige inschrijvingsgegevens voor de wedstrijd af te wijzen waarbij wordt vastgesteld, naar het uitsluitende oordeel van TheSoftware, dat: (i) u in strijd bent met een deel van de overeenkomst; en/of (ii) de inschrijvingsgegevens voor de wedstrijd die u heeft verstrekt onvolledig, frauduleus, dubbel of anderszins onaanvaardbaar zijn. TheSoftware kan op elk moment de inschrijvingsgegevens criteria veranderen, naar eigen goeddunken.

LICENTIEVERLENING

Als gebruiker van de Website krijgt u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en beperkte licentie om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Website, de inhoud en het bijbehorende materiaal in overeenstemming met de Overeenkomst. De software kan deze licentie op elk moment om welke reden dan ook beëindigen. U mag de Website en de inhoud op één computer gebruiken voor uw eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Geen enkel deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook of worden opgenomen in welk informatieterugwinningssysteem dan ook, elektronisch of mechanisch. U mag de Website, de inhoud, de wedstrijden en/of diensten of een gedeelte daarvan niet gebruiken, kopiëren, emuleren, klonen, verhuren, leasen, verkopen, wijzigen, decompileren, uit elkaar halen, reverse-engineeren of overdragen. De software behoudt alle rechten die niet expliciet zijn verleend in de Overeenkomst. U mag geen apparaat, software of routine gebruiken om de juiste werking van de Website te verstoren of proberen te verstoren. U mag geen enkele actie ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting legt op de infrastructuur van de software. Uw recht om de Website, de inhoud, de wedstrijden en/of diensten te gebruiken, is niet overdraagbaar.

EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud, organisatie, afbeeldingen, ontwerp, compilatie, magnetische vertaling, digitale conversie, software, diensten en andere zaken met betrekking tot de website, inhoud, wedstrijden en diensten zijn beschermd onder toepasselijke auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten (inclusief, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten). Het kopiëren, herverdelen, publiceren of verkopen door u van een deel van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten is ten strengste verboden. Systematische opvraging van materiaal van de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten door geautomatiseerde middelen of enige andere vorm van scrapen of gegevensextractie om rechtstreeks of onrechtstreeks een collectie, compilatie, database of directory te creëren zonder schriftelijke toestemming van TheSoftware is verboden. U verwerft geen eigendomsrechten op enige inhoud, document, software, diensten of andere materialen die worden bekeken op of via de website, inhoud, wedstrijden en/of diensten. Het plaatsen van informatie of materiaal op de website, of door en via de diensten, door TheSoftware vormt geen afstand van enig recht op of tot dergelijke informatie en/of materialen. De naam en het logo van TheSoftware, en alle bijbehorende afbeeldingen, pictogrammen en servicenamen, zijn handelsmerken van TheSoftware. Alle andere handelsmerken die op de website of via de diensten verschijnen, zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Het gebruik van een handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betreffende eigenaar is ten strengste verboden.

HYPERLINKEN NAAR DE WEBSITE, CO-BRANDING, ‘FRAMING’ EN/OF REFERENTIE NAAR DE WEBSITE IS VERBODEN

Tenzij uitdrukkelijk geautoriseerd door TheSoftware, mag niemand een hyperlink plaatsen naar de Website, of delen daarvan (inclusief, maar niet beperkt tot, logo’s, handelsmerken, branding of auteursrechtelijk materiaal), op hun website of internetlocatie om welke reden dan ook. Verder is het ‘framen’ van de Website en/of verwijzen naar de Uniform Resource Locator (URL) van de Website in welke commerciële of niet-commerciële media dan ook zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TheSoftware ten strengste verboden. U stemt specifiek in om samen te werken met de Website om dergelijke inhoud of activiteit te verwijderen of stop te zetten, indien van toepassing. U erkent hierbij dat u aansprakelijk zult zijn voor alle schade die daarmee verband houdt.

BEWERKEN, VERWIJDEREN EN AANPASSING

Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken alle documenten, informatie of andere inhoud die op de website verschijnt, te bewerken en/of te verwijderen.

DISCLAIMER VOOR SCHADE VEROORZAAKT DOOR DOWNLOADS

Bezoekers downloaden informatie van de website op eigen risico. TheSoftware biedt geen garantie dat dergelijke downloads vrij zijn van corruptie computer codes, inclusief, maar niet beperkt tot, virussen en wormen.

VRIJWARING

U stemt ermee in om TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke leden, functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, co-branders en/of andere partners, te vrijwaren van en tegen alle claims, onkosten (inclusief redelijke advocatenkosten), schade, rechtszaken, kosten, eisen en/of vonnissen van welke aard dan ook, die door een derde partij zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit: (a) uw gebruik van de website, diensten, inhoud en/of deelname aan een wedstrijd; (b) uw schending van de overeenkomst; en/of (c) uw schending van de rechten van een andere persoon en/of entiteit. De bepalingen van dit artikel zijn voor het voordeel van TheSoftware, elk van hun moedermaatschappijen en/of gelieerde ondernemingen, en elk van hun respectievelijke functionarissen, directeuren, leden, werknemers, agenten, aandeelhouders, licentiegevers, leveranciers en/of advocaten. Elk van deze individuen en entiteiten heeft het recht om deze bepalingen rechtstreeks namens zichzelf tegen u in te roepen en af te dwingen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Website kan links naar en/of verwijzingen naar andere internetwebsites en/of hulpbronnen, waaronder, maar niet beperkt tot, die eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door Derde Partij Providers. Omdat TheSoftware geen controle heeft over dergelijke websites van derden en/of hulpbronnen, erkent en stemt u hierbij in dat TheSoftware niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke websites van derden en/of hulpbronnen. Bovendien keurt TheSoftware deze niet goed, en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor, eventuele voorwaarden, privacybeleid, inhoud, advertenties, diensten, producten en/of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke websites van derden of bronnen, of voor eventuele schade en/of verliezen die daaruit voortvloeien.

PRIVACY POLICY/VISITOR INFORMATION

Het gebruik van de website, en alle opmerkingen, feedback, informatie, registratiegegevens en/of materialen die u indient via of in verband met de website, is onderworpen aan ons privacybeleid. Wij behouden ons het recht voor om alle informatie met betrekking tot uw gebruik van de website, en alle andere persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt door u, te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken, klik hier.

Elke poging van een individu, al dan niet een klant van TheSoftware, om schade toe te brengen, vernietigen, knoeien, vandaliseren en/of anderszins de werking van de website te verstoren, is een schending van het strafrecht en civiel recht en TheSoftware zal ijverig elk en alle remedies in dit verband nastreven tegen elk overtredend individu of entiteit tot het volste rechtens toegestane en in billijkheid.